Polityka prywatności

 

  1. Niniejsza Polityka  Prywatności  określa  zasady  przetwarzania  danych o s o b o w y c h p o z y s k a n y c h z a p o ś r e d n i c t w e m s e r w i s u i n t e r n e t o w e g o wojciechorzechowski.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
  2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest Operator niniejszej strony, tj: pl Orzechowski spółka komandytowa ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17a, 93-177 Łódź wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 363751021, NIP 7252120227. Kontakt mogą Państwo uzyskać drogą listowną pod wskazanym adresem, drogą telefoniczną tel. 693 704 142 lub e-mailową wojciech@wiwn.pl.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać w drodze e- mailowej biuro@gpkp.pl.
  4. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również
  5. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

  1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych w tym prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki oranizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.
  2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. W przypadku skorzystania z usługi Formularza Kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane: imię, numer telefonu, adres e-mail oraz ew. dane zawarte w treści wiadomości.
  4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Dane te są przetwarzane do czasu zakończenia działań marketingowych przez Administratora danych albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych Użytkowników na ten cel – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze. Działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  8. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi realizację usługi formularza kontaktowego.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

  1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi IT i wsparcia technicznego, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym.

  1. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
   • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda z 172 Prawa telekomunikacyjnego wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
   • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
  4. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  5. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest Nieudostępnienie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do udzielenia odpowiedzi za pomocą formularza kontaktowego.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Na podstawie odrębnej zgody dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom powiązanym z Administratorem w celu marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez te podmioty powiązane:

   a) WONAN sp. z o. o., ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17a, 93-177 Łódź, KRS 0000599441,
   b) Business Consulting Wojciech Orzechowski ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17a, 93-177 Łódź, REGON 830332567
   c) SKLEPRENTIERA.PL sp. z o. o., ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17a, 93-177 Łódź, KRS 0000556226,
   d) WARSZTATY Z NIERUCHOMOŚCI sp. z o. o., ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 17a, 93-177 Łódź, KRS 0001070857,
   e) WYDAWNICTWO  STREFA  NIERUCHOMOŚCI  sp.  z o. o., ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

§ 3 Adres IP

 

  1. Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
  2. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

  1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: 7 ust. 3 RODO.
   • Użytkownik ma  prawo  do  cofnięcia  każdej  zgody,  jakiej  udzielił
   • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania
   • Cofnięcie zgody  nie  wpływa  na  przetwarzanie  dokonywane  przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
   • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
  1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21
   • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
   • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
   • Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
   • Sprzeciw należy wnieść za pomocą adresu e-mail Administratora: wojciech@wiwn.pl.
  2. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
   • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
   • Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
    • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
    • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
    • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
    • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
    • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
   • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skaAdministrator oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
   • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
   • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
    • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
    • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
    • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
  1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: 15 RODO.
   • Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
    • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
    • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
    • uzyskać kopię swoich danych
  1. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: 16 RODO.
   • Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej.
  2. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: 20 RODO.
   • Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, Administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego Administratora danych osobowych.
  3. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  4. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skarg, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
  5. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych.
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 

  1. W razie konieczności Polityka Prywatności może ulec